La memòria i la qualitat democràtica de l’Estat

12-01-23

A finals de desembre el nostre company Marc Carrillo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, ha publicat un article a la Revista de las Cortes Generales, en relació a la Llei de Memòria Democràtica, Llei 20/2022, que considerem de gran interès per entendre millor el seu abast i significat jurídic.

Com diu al seu resum: “La Llei 2/2022 de Memòria Democràtica constitueix un repte per l’Estat i per fer créixer la seva qualitat democràtica (…) però es imprescindible la col·laboració entre Estat i comunitats autònomes en el marc de les seves respectives competències”.

En aquest treball (pàgines 183-229) s’aborda la història i les polítiques públiques de memòria en un primer apartat. Una assignatura pendent. “Han passat 44 anys des de l’aprovació de la Constitució, un temps molt prolongat que diu molt respecte a les diverses concepcions de les forces polítiques amb representació parlamentaria en relació a la memòria col·lectiva”. L’autor dedica un segon apartat a la Llei d’Amnistia de 1977 i la seva interpretació des de l’ordenament jurídic respecte al dret internacional humanitari. El tercer apartat es refereix a l’apologia del franquisme i el respecte a l’exercici dels drets democràtics. El quart apartat fa esment a les qüestions competencials en el desenvolupament de les polítiques públiques de memòria, i la necessitat de trobar i desenvolupar espais de col·laboració entre les diferents administracions públiques: Estat, autonomies i entitats locals. “La col·laboració interadministrativa és condició necessària per garantir la correcta aplicació de les polítiques públiques de memòria que estableix la nova Llei 20/2022”. Assenyalant en aquest apartat i com una de les aportacions més rellevants d’aquesta llei, la relativa a l’adopció de mesures en matèria educativa i de formació del professorat (article 44). “El sistema educatiu espanyol inclourà entre el seus objectius el coneixement de la història i de la memòria democràtica espanyola i la lluita pels valors i llibertats democràtiques, desenvolupant en el contingut dels llibres de text i materials curriculars la repressió que es va produir durant la Guerra i la Dictadura”.

Com afirma el catedràtic Marc Carrillo al final del seu treball: l’aplicació d’aquesta llei constitueix un repte per les institucions i els diversos actors polítics.
“Es preciso, y de ahí la importancia de esta Ley 2/2022, de Memoria Democrática, la intervención del Estado para coadyuvar su mejor calidad democrática como Estado de Derecho”.

És per aquesta raó que agraïm al nostre associat Marc Carrillo aquesta aportació en format PDF que volem compartir a continuació. Tenim lleis, tenim recursos, cal ara voluntat i majories polítiques per fer possible veritables polítiques públiques de memòria. També per ser més eficients a nivell local, tot un repte.

PDF: La Memoria y la calidad democrática del Estado. (Comentario a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática)