Declaració de l’ACEPF – Projecte de Llei de Memòria Democràtica

4-04-22

Declaració de LACEPF. Urgeix l’aprovació del Projecte de Llei de Memòria Democràtica, per imperatiu democràtic!

Des de la seva presentació com avant projecte la nostra Associació (ACEPF) ha participat activament en l’avaluació i millora d’aquest projecte de Llei de Memòria Democràtica. Ho hem fet participant en el marc del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, compartint diferents valoracions col·lectives i afegint propostes de millora. Mantenint sempre un criteri propi. Propostes que hem fet arribar a la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, i a les diferents formacions progressistes.

Les nostres valoracions i aportacions en aquest debat han estat recollides als diferents articles i editorials de Catalunya Resistent. I particularment a la Declaració de la Junta Directiva del mes de novembre, i el Manifest del mes de desembre, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans. Ambdues aprovades per unanimitat.

La nostra posició ha estat nítida: “arribem tard i arrosseguem un dèficit democràtic, però ara tenim una gran oportunitat per superar les limitacions i insuficiències de la Llei de Memòria Històrica del 2007. Per aquesta raó demanem valentia al Govern de coalició (PSOE-UP) i intel·ligència política a les forces progressistes”, afirmàvem. No ho podem demorar més!

Cal dir-ho ben clar: El projecte de Llei presentat pel Govern constitueix un bon text de partida, un avenç innegable, recollint una bona part de les demandes del moviment memorialista, i les esmenes presentades pels diferents grups poden encara millorar-lo. Caldrà defensar-les, amb intel·ligència, unitat d’acció i conscients de la correlació de forces. És a dir, llegint molt bé el temps actual. Qualificar el text actual de simples “retocs o maquillatge” és una irresponsabilitat, i encara més greu: és faltar a la veritat. Aquesta valoració positiva és la que han expressat diferents juristes compromesos amb els principis dels drets humans i la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició.

És ben cert que hem demanat valentia al Govern de l’Estat per remoure els obstacles (modificació de normes i lleis vigents) i actuar en conseqüència, ratificant els tractats internacionals sobre Imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i els Crims de Lesa Humanitat. És a dir, garantint que les institucions de l’Estat assumiran en primera instància la recerca de les persones desaparegudes, la investigació dels crims del franquisme, i també que seran bel·ligerants contra els autors de les agressions vandàliques al patrimoni memorial antifeixista i les associacions que fan apologia del franquisme i atien l’odi i la violència.

Però també demanem sentit de la responsabilitat a les forces progressistes. Com ja s’ha dit per diferents veus, com la de Fabian Salvioli, relator especial de NNUU “La Llei d’Amnistia de 1977 no evita jutjar els crims de la dictadura. I caldria clarificar-ho a la Llei MD. Si el poder judicial a Espanya no fa justícia és perquè no vol, no perquè no pugui jurídicament”.

Practicar la intel·ligència política vol dir, fugir de maximalismes estèrils i participar activament en tot el recorregut de les esmenes que poden millorar el text, com s’ha fet amb el tema de l’accés i gestió dels arxius i per la transmissió de la memòria a les noves generacions.

Aquest si que és un aspecte cabdal per nosaltres: que la memòria arribi a les escoles. Com estem fent amb el “Manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria democrática en el currículum escolar”, que s’ha lliurat el dijous 31 de març al Ministerio de Educación y FP, amb més de 34.000 signatures recollides i adhesions d’entitats memorialistes. Articulant propostes concretes de canvis curriculars i de formació del professorat, que facin del text sortint un instrument útil per les properes generacions.

Per això necessitem ja l’aprovació d’aquest projecte de Llei de MD, per tal de fer realitat i més ambiciós l’esperit dels articles 43, “Fomento de las políticas de memoria democrática”, i 44 “Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria histórica democrática”. Fonamental per garantir que arribi a la comunitat educativa el dret a la veritat, la justícia, la reparació i la no repetició.

En un context molt polaritzat, amb una representació parlamentària al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya de forces no només neofranquistes, sinó en permanent enaltiment de la dictadura i d’odi contra les víctimes i les persones que van lluitar contra el feixisme, sembla oportú recordar un principi elemental: hem de passar del debat i regateig partidista al treball i cooperació de les forces progressistes i les entitats memorialistes, fugint de quimeres i línies vermelles inútils. Per aquesta raó apel·lem a la màxima responsabilitat dels diferents grups parlamentaris progressistes i democràtics. Cal fer un esforç mesurant el que ens juguem, per imperatiu democràtic.

Ho volem manifestar i dir ben alt en el marc d’aquesta Assemblea, recordant que aquest mes d’abril farà 20 anys del gran acte i de la Declaració del Liceu: Manifest per un Memorial Democràtic. La Llei del Memorial Democràtic (13/2007) va ser aprovada cinc anys més tard pel Parlament de Catalunya. Tampoc va resultar fàcil, tenim memòria. Ara tenim la possibilitat de fer un pas més. Segurament molts de nosaltres no tindrem un altre oportunitat. Ho devem a la memòria de les dones i els homes que ens ha precedit i a la construcció d’un futur amb sòlids valors democràtics per a les noves generacions.

Per una veritable Llei de Memòria Democràtica, justícia i reparació,
per imperatiu democràtic!

Assemblea de l’ACEPF. Barcelona, 2 d’abril de 2022
Declaració de L’ACEPF en PDF

CASTELLANO:

Declaración de la ACEPF. Urge la aprobación, sin más demoras, del Proyecto de Ley de Memoria Democrática ¡Por imperativo democrático!

Desde su presentación como anteproyecto nuestra Asociación (ACEPF) ha participado activamente en las tareas de seguimiento, evaluación y otras iniciativas orientadas a la mejora del actual proyecto de Ley de Memoria Democrática. Participando en el marco del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, compartiendo diferentes valoraciones colectivas y añadiendo propuestas de mejora. Manteniendo, al mismo tiempo, un criterio propio. Propuestas que hemos hecho llegar a la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, y a las diferentes formaciones políticas progresistas.

Nuestras valoraciones y aportaciones en este debate han estado recogidas en diferentes artículos y editoriales de Catalunya Resistent. Particularmente en la Declaración de la Junta Directiva del mes de noviembre y en el Manifiesto del mes de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, ambos textos aprobados por unanimidad.

Desde el inicio de este proceso nuestra posición ha sido muy clara “llegamos tarde y arrastramos un déficit democrático, pero ahora tenemos una gran oportunidad para superar las limitaciones e insuficiencias de la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Por esta razón pedimos valentía al Gobierno de coalición (PSOE-UP) e inteligencia política a las fuerzas progresistas”, afirmábamos. ¡La tramitación y aprobación de la Ley no puede demorarse más!

Somos también transparentes. El actual proyecto de Ley constituye un buen punto de partida, un avance sustancial, recogiendo una buena parte de las demandas del movimiento memorialista. Las enmiendas presentadas por los diferentes grupos progresistas pueden todavía mejorarlo. Habrá que defenderlas con inteligencia, unidad de acción y conscientes de cuál es la actual correlación de fuerzas. Es decir, mesurando muy bien los tiempos. Cualificar el texto actual de mero retoque o maquillaje constituye una irresponsabilidad, y a nuestro juicio, todavía más grave: es faltar a la verdad. Esta valoración positiva es la que han expresado diferentes juristas comprometidos con los principios universales de la defensa de los derechos humanos, la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

En este contexto hemos pedido valentía al Gobierno del Estado para remover los obstáculos (modificación de normas y leyes vigentes) y actuar en consecuencia. Convirtiendo en norma los tratados internacionales sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Es decir, garantizando que las instituciones del Estado asumirán en primera instancia la búsqueda de las personas desaparecidas, la investigación de los crímenes del franquismo, y también que serán beligerantes contra los autores de las agresiones vandálicas al patrimonio memorial antifascista, y contra las asociaciones que hacen apología del franquismo, e incitan al odio y la violencia.

También pedimos sentido de la responsabilidad a las fuerzas progresistas. Como ya se ha dicho por diferentes voces, entre ellas la de Fabian Salvioli, relator especial de NNUU “La Ley de Amnistía de 1977 no evita juzgar los crímenes contra la humanidad. Lo ideal sería clarificar que esa Ley de Amnistía no cubre los crímenes cometidos durante la dictadura. Si el poder judicial de España no hace justicia es porque no quiere, no porque no pueda jurídicamente”.

Practicar la inteligencia política significa, a nuestro entender, huir de maximalismos estériles y participar activamente en todo el recorrido de las enmiendas que pueden mejorar el texto. Como se está haciendo con el tema del acceso y la gestión de los archivos y por la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones. Éste sí que constituye un aspecto capital para nosotros: garantizar que la memoria democrática llegue a las escuelas. Como se está haciendo con el “Manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria democrática en el currículum escolar”, que se ha entregado el jueves 31 de marzo en el Ministerio de Educación y FP, con el apoyo de más de 34.000 firmas i adhesiones de entiades memorialistas. Articulando propuestas concretas de cambios curriculares y de formación de profesorado que hagan del texto final un instrumento útil para las próximas generaciones.

Por eso necesitamos que se apruebe ya este proyecto de Ley de Memoria. Para hacer realidad y más ambicioso el espíritu de los artículos 43, “Fomento de las políticas de memoria democrática”, y 44 “Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria histórica democrática”. Fundamental para garantizar que llegue a la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

En un contexto muy polarizado, con una representación parlamentaria en el Congreso de Diputados y en el Parlament de Catalunya de fuerzas no solamente neo franquistas, sino en permanente enaltecimiento de la dictadura y de odio contra las víctimas y las personas que lucharon contra el fascismo, parece oportuno recordar un principio elemental: hemos de pasar del debate y regateo partidista al trabajo común y de cooperación de las fuerzas progresistas y de las entidades memorialistas, huyendo de quimeras y líneas rojas inútiles. Por ello apelamos a la máxima responsabilidad de los diferentes grupos parlamentarios progresistas y democráticos. Mesurando muy bien lo que nos jugamos, por imperativo democrático.

Lo decimos bien alto y bien claro en esta Asamblea, recordando que en este mes de abril se cumplen 20 años del gran acto y de La Declaració del Liceu: Manifest per un Memorial Democràtic. La Llei del Memorial Democràtic (13/2007) fue aprobada cinco años más tarde por el Parlament de Catalunya. Tampoco resultó fácil, tenemos memoria. Ahora tenemos la posibilidad de dar un paso más. Seguramente muchos de nosotros no tendremos otra oportunidad. Se lo debemos a la memoria de las mujeres y de los hombres que nos han precedido, y también a las personas que laboran sin desfallecer en la construcción de un futuro con sólidos valores democráticos para las nuevas generaciones.

Por una auténtica Ley de Memoria Democrática, justicia y reparación. ¡Por imperativo democrático!

Asamblea de la ACEPF. Barcelona, 2 de abril de 2022
Declaración de la ACEPF en PDF