Projecte de Llei de Memòria Democràtica: Declaració de l’ACEPF

8-11-21

Català

Projecte de Llei de Memòria Democràtica, una oportunitat que cal aprofitar

El Govern de l’Estat ha enviat al Congrés un projecte de Llei de Memòria Democràtica. És cert que arribem tard i arrosseguem un dèficit democràtic, però ara tenim una gran oportunitat per esmenar-ho i així superar les limitacions i insuficiències de la Llei de Memòria Històrica del 2007. Cal aprofitar aquesta ocasió. Per aquesta raó demanem valentia al Govern de coalició (PSOE-UP) i intel·ligència política a les forces progressistes, per fer un pas endavant en aquest tram del debat parlamentari.

 És amb aquest propòsit que la Junta Directiva de l’ACEPF vol fer pública aquesta declaració:

Primer. El projecte de Llei presentat pel Govern constitueix un avenç innegable, un bon punt de partida i ha recollit part de les demandes del moviment memorialista. Les esmenes presentades pel grup parlamentari UP en recullen moltes més. Caldrà defensar-les, juntament amb d’altres que també s’han formulat, amb intel·ligència, unitat d’acció i conscients de la correlació de forces. És a dir, llegint molt bé el temps actual.

Segon. Cal valentia per part del Govern de l’Estat per remoure els obstacles (modificació de normes i lleis vigents) i actuar en conseqüència, ratificant els tractats internacionals sobre Imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i els Crims de Lesa Humanitat. És a dir, garantint que les institucions de l’Estat assumiran en primera instància la recerca de les persones desaparegudes, la investigació dels crims del franquisme, i també que seran bel·ligerants contra els autors de les agressions vandàliques al patrimoni memorial antifeixista i les associacions que fan apologia del franquisme i atien l’odi i la violència.

Tercer. La tramitació parlamentària del projecte de Llei de Memòria Democràtica suscitarà una reacció –com ja han anticipat– de la dreta i l’extrema dreta. Estem a les portes d’una gran batalla política i cultural. Tornen, sense pudor, els vells relats franquistes sobre la República, la Guerra i la Dictadura. El cap del principal partit de l’oposició, que mai ha condemnat el règim franquista i que governa amb el suport de formacions xenòfobes i neofeixistes a Múrcia, Andalusia o Madrid, ja ha anunciat que si arriben al Govern derogaran aquesta Llei de Memòria Democràtica. Estem davant d’una confrontació de gran calat: d’una banda, fer possible l’hegemonia dels valors democràtics a les escoles i, de l’altra, el retorn als discursos del revisionisme i del negacionisme, l’equidistància, la desqualificació (Govern il·legítim) i el deteriorament (bronca continuada) de les institucions democràtiques.

Quart. Això ens obliga ha estar amatents, valorant la ponència i el text que arribi al Ple del Congrés de Diputats. I conscients que res serà fàcil, atesa l’actual correlació de forces. Practicar la intel·ligència política vol dir, també, participar activament en tot el recorregut de les esmenes que poden millorar el text, com hem fet amb les nostres observacions sobre la creació de la Fiscalia i les seves atribucions, el articles referits als canvis urgents que es necessiten al sistema educatiu, el reconeixement als militars de la Unió Militar Democràtica (UMD), el paper de la resistència de la guerrilla antifranquista i de la memòria antifeixista a Europa, la promoció de les polítiques públiques, el Consell de Memòria, el tractament fiscal i particularment el finançament de les activitats previstes a la Llei i la jerarquització de les urgències: exhumacions, reparació a les víctimes, responsabilitat patrimonial, circuits i llocs de memòria (Carabanchel i Via Laietana, dos exemples), accés als arxius, canvis curriculars…, entre d’altres.

Cinquè. Per la nostra associació un aspecte cabdal és que la memòria arribi a les escoles. Com estem fent amb el grup promotor del “Manifest per una veritable inclusió de la memòria democràtica al currículum escolar”, articulant propostes concretes de canvis curriculars i de formació del professorat, que facin del text sortint un instrument útil per les properes generacions. Per exemple, quan diem que “Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria histórica democrática, también de forma transversal, para garantizar que se impulsa conjuntamente por la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, para prevenir la reaparición del fascismo.”

Sisè. Necessitem una veritable Llei de Memòria Democràtica, d’obligat compliment, per actualitzar, defensar, i anar més lluny amb les lleis dels parlaments autonòmics, començant per la de Catalunya que data de l’any 2007. Per a fer possible “fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por las libertades democráticas”, que cal traduir en material pedagògic, formatiu i didàctic adient per a les escoles.

Setè. En un context molt polaritzat, amb una representació parlamentària al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya de forces no només neofranquistes, sinó en permanent enaltiment de la dictadura i d’odi contra les víctimes i les persones que van lluitar contra el feixisme, sembla intel·ligent, políticament, actuar amb la màxima unitat i cooperació entre les forces progressistes i entitats memorialistes amb el Govern de l’Estat, fugint de maximalismes estèrils, per tal que aquesta Llei obtingui un suport parlamentari suficient. Per aquesta raó apel·lem a la màxima responsabilitat dels diferents grups parlamentaris progressistes i democràtics.

Vuitè. L’any vinent (abril del 2022) farà 20 anys del gran acte i de la Declaració del Liceu: Manifest per un Memorial Democràtic. La Llei del Memorial Democràtic (13/2007) va ser aprovada cinc anys més tardpel Parlament de Catalunya (69 vots a favor: PSC, ERC, ICV-EUiA, els vots en contra del PP i Ciutadans i 47 abstencions de CiU). Tampoc va resultar fàcil, tenim memòria.

Novè. Som conscients de la gran transcendència del proper debat parlamentari al voltant d’aquest projecte de Llei. Per aquesta raó, i des de la nostra trajectòria en defensa i preservació de la memòria antifranquista i antifeixista durant més de 50 anys –una memòria combativa de milers de persones que ho van donar tot per la defensa de les llibertats democràtiques –, la nostra ACEPF apel·la a la responsabilitat col·lectiva per fer que aquesta Llei arribi a bon port. Ho devem a la memòria de les dones i els homes que ens ha precedit i a la construcció d’un futur amb sòlids valors democràtics per a les noves generacions.

Barcelona, 4 de novembre de 2021

Junta Directiva de l’ACEPF

Castellano

Proyecto de Ley de Memoria Democrática, una oportunidad que debemos aprovechar

El Gobierno del Estado ha enviado al Congreso de Diputados un proyecto de Ley de Memoria Democrática. Aunque es cierto que llegamos tarde y arrastrando un déficit democrático, tenemos ahora una gran oportunidad para superar las limitaciones e insuficiencias de la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Por esta razón pedimos valentía al Gobierno de coalición (PSOE-UP) e inteligencia política a las fuerzas progresistas con el objetivo de dar un salto hacia adelante en este tramo del debate parlamentario.

Con este propósito la Junta Directiva de l’ACEPF quiere hacer pública la siguiente declaración:

Primero. El proyecto de Ley presentado por el Gobierno constituye un avance innegable, un buen punto de partida y ha sabido recoger una parte de las demandas del movimiento memorialista. Las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de UP incorporan muchas más. Habrá que defenderlas, conjuntamente con otras que también se han formulado. Habrá que hacerlo con inteligencia, unidad de acción y conscientes de la correlación de fuerzas. Esto significa saber leer muy bien los tiempos actuales.

Segundo. Es necesaria una actitud valiente por parte del Gobierno para remover los obstáculos (modificación de normas y leyes vigentes) y actuar en consecuencia, ratificando en la práctica los tratados internacionales sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad. Es decir, garantizando que las instituciones del Estado asumirán en primera instancia la búsqueda de las personas desaparecidas, la investigación de los crímenes del franquismo, y también que serán beligerantes contra los autores de las agresiones vandálicas al patrimonio memorial antifascista y contra las asociaciones que hacen apología del franquismo y promueven los discursos de odio y de violencia.

Tercero. La tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Memoria Democrática suscitará una reacción –como ya han anticipado– de la derecha y extrema derecha. Nos encontramos en el marco de una gran batalla política y cultural. Regresan, sin pudor, los viejos relatos franquistas sobre la República, la Guerra y la Dictadura. El líder del principal partido de la oposición, que nunca ha condenado el régimen franquista y que gobierna con el apoyo de formaciones xenófobas y neofascistas en Murcia, Andalucía o Madrid, ya ha anunciado que si llegan al Gobierno derogarán esta Ley de Memoria Democrática. Estamos asistiendo a una confrontación de gran calado: por un lado, la posibilidad de asentar la hegemonía de los valores democráticos en las escuelas, de otro, el retorno a los discursos del revisionismo y del negacionismo, la equidistancia, la descalificación (Gobierno ilegítimo) y el deterioro (bronca continuada) de las instituciones democráticas.

Cuarto. Ante este escenario es imprescindible permanecer atentos, valorando el texto que llegue al Pleno del Congreso. Conscientes de que su trámite no resultará fácil de acuerdo con la actual correlación de fuerzas. Practicar la inteligencia política significa, también, participar activamente en todo el recorrido de defensa de las enmiendas que pueden mejorar el proyecto de Ley. Tal como hemos formulado en nuestras observaciones sobre la creación y atribuciones de la Fiscalía, los artículos referidos a los cambios urgentes que se precisan en el sistema educativo, el reconocimiento a los militares de la Unión Militar Democrática (UMD), el papel de la resistencia de la guerrilla antifranquista y de la memoria antifascista en Europa, la promoción de las políticas públicas de memoria, el Consejo y su tratamiento fiscal. Y particularmente la financiación de las actividades previstas en la Ley y la jerarquización de las urgencias: exhumaciones, reparación de las víctimas, responsabilidad patrimonial, circuitos y lugares de memoria (Carabanchel y Vía Laietana, dos ejemplos), acceso a los archivos, cambios curriculares, entre otras.

Quinto. Para nuestra Asociación un aspecto crucial es hacer que la memoria entre en las escuelas. Como estamos impulsando a través del grupo promotor del “Manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria democrática en el currículum escolar”, articulando propuestas concretas, de cambios curriculares y de formación del profesorado que contribuyan a hacer del texto propuesto un instrumento útil para las próximas generaciones. Haciendo efectivo que “Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria histórica democrática, también de forma transversal, para garantizar que se impulsa conjuntamente por la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, para prevenir la reaparición del fascismo.”

Sexto. Necesitamos una Ley de Memoria Democrática auténtica, de obligado cumplimiento, para actualizar, defender, e ir más lejos en las leyes de memoria de los parlamentos autonómicos, comenzando por la de Cataluña que data del año 2007. Con el objetivo de hacer realidad la voluntad de “fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por las libertades democráticas”, que hemos de traducir en material pedagógico, formativo y didáctico adecuado para las escuelas.

Séptimo. En un contexto muy polarizado, con una representación parlamentaria en el Congreso y el Parlament de Catalunya de fuerzas no únicamente neofranquistas, sino en actitud permanente de enaltecimiento de la dictadura y de odio contra las víctimas y las personas que lucharon contra el fascismo, parece inteligente, políticamente, actuar con la máxima unidad y cooperación de las fuerzas progresistas y entidades memorialistas junto al Gobierno del Estado. Evitando maximalismos estériles y trabajando para que la Ley, con las mejoras oportunas, obtenga un apoyo parlamentario suficiente. Bajo esta premisa apelamos a la máxima responsabilidad de los diferentes grupos parlamentarios progresistas y democráticos.

Octavo. El año próximo (abril del 2022) se cumplirán 20 años del gran acto de homenaje a las personas represaliadas por el franquismo y la Declaración de Liceu: Manifest per un Memorial Democràtic. La Ley del Memorial Democràtic (13/2007) se aprobó cinco años más tarde por el Parlament de Catalunya, (69 votos a favor: PSC, ERC, ICV-EUiA, los votos en contra del PP y Ciutadans y 47 abstenciones de CiU). Tampoco resultó un trámite fácil, tenemos memoria.

Noveno. Debemos ser conscientes de la gran trascendencia del próximo debate parlamentario. Por esta razón, y desde nuestra trayectoria en defensa y preservación de la memoria antifranquista y antifascista durante más de 50 años –una memoria combativa de miles de personas, que dieron lo mejor por la defensa de las libertades democráticas–, nuestra ACEPF apela a la responsabilidad colectiva para hacer que esta Ley llegue a buen puerto. Se lo debemos a la memoria de las mujeres y de los hombres que nos han precedido y también a la construcción de un futuro con sólidos valores democráticos y el respeto a los valores humanos para las nuevas generaciones.

Junta directiva ACEPF. Barcelona, 4 de noviembre de 2021